Jumat, 02 Agustus 2013

Khutbah IduL Fitri Bahasa Makassar dan Bahasa Indonesia 1434 H

Tahangi Nafsunu Nanugappai Suruganu Allahu akbar 3x Ma’asyiral muslimin rahimakumullah Segala puji bagi Allah yang telah mencurahkan kepada kita anugerah tak terhingga, dan nikmat yang tak terbilang banyaknya. Dan menjadi kewajiban kita untuk mensyukuri tetes demi tetes nikmat yang Allah limpahkan atas kita. Termasuk nikmat berupa peluang dan kesempatan emas untuk berbuat baik. Kemudian sallawa kammayya tompa pappasalama tuli niaki nipabattu mange ri nabbita Muhammad SAW, ia nabbi angngerangi katojengang, angngerangi cahayana agamayya poro ampaumbao tojenga, kacaraddekanga, ampa’lanynyaki kasalanga, katoloanga, kakaperanga, nampa naerangki naik ri tampaangngolo mange matinggi dudua. Anne alloa massing battumaki ampabattui sukkurutta lanri lebbatta nasare pakkasia mabaji berupa nikmat ri ta’lappasatta battu bundu paling lompoa iamiantu ambinduki hawa nafsuta selama sibulan sallona, anne kamma nia’maki ri allo pammetanga, ri alo katarompokanga, ri allo pa’lappassang idul fitria poro ampakalompoi Allah Ta’ala dengan bertakbir, bertahmid, dan bertahlilsebagai bukti terhadap nikmat Allah SWT takkullea nirekeng jaina. Sebagaimana nikmat yang lain, nikmat kesmpatan kadang kala baru kita rasakan nilainya justru di saat nikmat itu telah berlalu, atau hilang dari kita. Sejak kemarin petang, Ramadhan telah pergi dengan segala keindahannya. Meskipun berat bagi kita untuk melepaskannya. Namun begitulah karakter waktu, terus berjalan dan tak satupun makhluk kuasa untuk menahannya. Waktu tidak memihak kepada siapapun. Tak akan melambat lajunya untuk menunggu orang-orang yang lambat amalnya, tidak pula mempercepat putarannya untuk membantu orang yang tergesa-gesa. Waktu terus berjalan dan tak lagi menengok ke belakang, mustahil pula kembali mengulang perjalanan. Allahu akbar 3x Sibulangi sallona toana malabbiritta ma’areng bulang Rumallang ala siapaya jaina hikmah pappilajarang ilalanna. Iaminne bulang Rumallanga naajarakki ripassala’na antekamma batena nijappai tallasaka sesuai nakerokia Karaeng Appajjaria. Tena nanijappai sesuai ero’ero’na atinta/nafsuta. Kita bertahan dengan puasa meski rasa lapar dan haus menghampiri, kita juga berdiri sholat tarawih , meski mata sangat ingin sekali terpejam, dan jasad ingin sekali istirahat naiya ji iya massing sadarakki angkanaya, ikatte attallasakki memang se’re tujuan malabbiri, tena nanipajjariki tallasa’ ri lino untuk akkare’karena teai tongi factor kebetulan, tenatong napajjariki’ Allah ta’ala attallasa a’eroerokang. Sangkamma kananna Allah Ta’ala          Battuanna “Apaka nianggaki angkanayya sitojeng tojenna kupajjariko untuk akkare karena siagang nuanggaki angkanaya tena nulammotere mae ri Nakke” (QS Al Mu’minun:115) Allahu akbar 3x Ayat ini menjadi peringatan telak bagi siapapun yang tidak serius menjalani misi hidup yang sesungguhnya. Kata ‘afahasibtum’, (maka apakah kamu mengira?), ini berupa istifham inkari, kata tanya yang dimaksudkan sebagai sanggahan. Jangan kalian sangka, bahwa Kami menciptakan kalian hanya untuk iseng, main-main atau hanya faktor kebetulan saja. Dan kalian telah keliru jika menyangka bahwa kalian tidak akan dikembalikan kepada Kami. Allah tidak akan membiarkan manusia melenggang begitu saja, bebas berbuat, menghabiskan jatah umur, lalu mati dan tidak kembali, “Apakah manusia mengira bahwa ia akan dibiarkan begitu saja (tanpa pertanggung jawaban?)” (QS Al-Qiyamah: 36) Bahkan di akhirat kelak, masing-masing diri akan bertanggung jawab atas seluruh perbuatannya. Mereka juga akan melihat detail rekam jejak dirinya selama di dunia, semua tercatat dengan rinci, tak ada sedikit pun yang tercecer atau terlewat. Hingga kelak banyak manusia yang terperangah, sebagaimana firman Allah Ta’ala                               49. Dan diletakkanlah kitab, lalu kamu akan melihat orang-orang bersalah ketakutan terhadap apa yang (tertulis) di dalamnya, dan mereka berkata: "Aduhai celaka kami, Kitab apakah Ini yang tidak meninggalkan yang kecil dan tidak (pula) yang besar, melainkan ia mencatat semuanya; dan mereka dapati apa yang Telah mereka kerjakan ada (tertulis). dan Tuhanmu tidak menganiaya seorang juapun". (QS Al-Kahfi: 49) Allahu akbar 3x Ma’asyiral muslimin rahimakumullah Sangkamma niaka ni rampe rampe ripakara mulanna katubbayya angkanayya bulang Rumallanga napangngajarrangi ri katte ngaseng poro attallasa sesuai aturanna syariat agamayya, tena nana ajarrangki untuk ampinawang turuku ero’ero’na nafsuta yareka syahwatta. Napunna rupa taua tena nana pajjari syareaka sangkamma pedomang ilalang kana kananna kammayya tompa panggaukanna, maka kemungkinan ruaji oloang lana olo, rua-ruana sangnging oloang kalinguang. Apakah jappa-jappana setanga lana pajjari rute perjalanan yareka nafsuna lanaturukiang, padahal tabiat awal nikanaya nafsu lebih condong kepada maksiat iyareka kapanrakang, INNANNAFSA LAAMMARA TUN BISSUU, Sesungguhnya nafsu itu condong kepada keburukan/maksiat. Iaminne oloang kammayya napajjari ke’naninga sangkamma kebahagiaanna tallasa’ ri lino, siagang ma’nassa lani balasaki sallangri aherat pabbalasa masarro pa’risi iami anne tau naturukianga ero-ero’na nafsuna ri lino, ma’nassa tena nanabuntuluki nikanayya kepuasan naboyayya, sangkamma tongi tau angnginunga je’ne tamparang pila’ jai nainung pila pila’ sanna turerena. Allahu akbar 3x Mereka yang memburu kenikmatan di jalan maksiat, takkan mengenyam rasa nikmat dan hakikatnya mereka sedang bingung mencari kenikmatan. Inilah sebabnya, orang-orang yang mengumbar nafsunya untuk menenggak khamr, begitupun dengan orang yang melampiaskan syahwatnya dengan berzina, mereka tak pernah puas dengan apa ayng telah didapatkannya. Mereka akan menjajal semuanya, hingga rata-rata mereka berakhir dengan tragis, sebelum menemukan dimanakah kenikmatan yang diburunya. Adapun di akhirat, balasan bagi orang yang memperturutkan nafsunya lebih dahsyat. Mereka mendapat balasan yang setimpal dengan perbuatannya. Ketika di dunia mereka menuruti segala apa yang diinginkannya, tak peduli dengan halal-haramnya, maka kelak di akhirat tak ada lagi satupun keinginan mereka yang bias diwujudkan atau dikabulkan. Allah Ta’ala mengisahkan tentang mereka,            •      54. Dan dihalangi antara mereka dengan apa yang mereka ingini sebagaimana yang dilakukan terhadap orang-orang yang serupa dengan mereka pada masa dahulu. Sesungguhnya mereka dahulu (di dunia) dalam keraguan yang mendalam. (QS Saba’: 54) Allahu akbar 3x Ma’asyiral muslimin rahimakumullah Suatu kali sahabat Abdullah bin Umar radhiyallahu ‘anhuma minum air yang dingin dan segar. Namun sejurus kemudian beliau menangis. Beliau ditanya, “Apakah gerangan yang menyebabkan Anda menangis?” Beliau menjawab, “Aku teroinagt akan firman Allah, “Dan dihalangi antara mereka dengan apa yang mereka ingini…” (QS Saba’: 54) sedangkan saya tahu, bahwa penduduk neraka tidaklah menginginkan sesuatu melebihi keinginan mereka untuk mendapatkan air yang dingin.” Allahu akbar 3x Tojengi kananna Ibnu Umar ra angkanayya ta’liwa ero’mi nabasai akllonna tau ilalanga ri naraka manna sitaggojja je’ne dinging, sanggenna appala’palaki ri tau ilalanga ri suruga sollanna nani sare je’ne inung untuk ambasai karro’karro’na Sangkamma napakasingaraka Allah Ta’ala ilalag ri Quranga (QS 7:50)   •  •                  “Pendudukna naraka appala palaki mange ri pendudukna suruga, sare saiki antu mae je’ne inunnusiagang kanrenu lebbaka nasareangko Alah SWT, apaji nappuaalimo tau ilalanga ri suruga sitojeng tojenna Allah Ta’ala naharangkangi anjo ruang rupaya mange ri tau kapereka” (QS Al-A’raf: 50) Tena bawang nani tollaki pappala’na, naia jia kajarianga sibalekanna. Ri wattu ero’namo nabasai karro’-karro’na siagang je’ne’ dingin untuk ampalesangi turerena malahan nagappaya iami antu HAMIM, je’ne’ a’rere siagang nana masarro sannaka botto’na. Nakisahkangi Allah Ta’ala ri Quranga (QS An Naba’: 24-25)            “Tena nanggappa pakkasia’ baji ilalanna siagang tena tong nanggappa je’ne’ inung passangngali je’ne’ bambangji siagang nana botto.” Kammatong ri wattu cipuru’na massing appalaki kanre tau ilalang ri narakayya untuk ampalesangi pakkasia’ cipuru’na naia jia nagappaya kanre akkatintinglantoddoki bone lalanna. Sangkamma kananna Allah Ta’ala (QS Al-Ghasyiyah: 6)        “Tena ke’naninga nanggappa kanre passangngalinna kanre akkatintig” (QS Al-Ghasyiyah: 6) Allahu akbar 3x Tidak mengherankan ketika penduduk neraka ingin mendapatkan setetes air segar dan sesuap makanan pengusir lapar. Yang mengherankan sekaligus mengenaskan adalah, mereka memohon dan merengek-rengek untuk mendapatkan kematian. Dan yang lebih tragis lagi, keinginan ini pun tidak dikabulkan oleh Allah. Allah menyebutkan kisah tragis mereka,         •  77. Mereka berseru: "Hai Malik Biarlah Tuhanmu membunuh kami saja". dia menjawab: "Kamu akan tetap tinggal (di neraka ini)". Begitulah, tak ada keinginan sekecil apapun yang mereka inginkan lalu dikabulkan. Apalagi keinginan yang besar. Maka siksa mana yang lebih dahsyat dari kenyataan yang berkebalikan dengan keinginan? Bahkan ketika keinginan yang remeh di akhirat dijawab dengan siksa tak terperi? Allahu akbar 3x Ma’asyiril muslimin rahimakumullah Dengan merenungkan nasib para pendosa yang memperturutkan nafsu tersebut, semoga meningkatkan kesabaran kita untuk menahan keinginan syahwat dari yang haram. Meskipun begitu kuat desakan anfsu merajuk dan betapa setan gigih merayu. Hanya butuh waktu yang singkat di dunia untuk menahan syahwat, dan selanjutnya kita akan mendapat apapun yang kita inginkan, tanpa kecuali. Allahu akbar 3x Ma’asyiral muslimin rahimakumullah Sangkamma janjinna Allah Ta’ala mange ri tau anturukiangi hawa nafsuna ri lino langgappai passesa masarro pa’risi. Maka Allah Ta’ala najanji tongi tau akkullea ampatunduki nafsuna nijanji tongi suruga langngerang katarompokang. Allah SWT berfirman (QS An Naziat: 40-41) •      •    • •    “Ia mintu tau mallaka ri kalompoanna Allah Ta’ala siagang tau antaleangi kalenna battu ero’-ero’na nafsuna. Apaji nasitojeng tojenna suruga antu pammantanganna.” Ri anjo wattua apa nakaeroki nia ngasengi ri dallekanna. Siagang apa napalaka nipa’niakkangi ri ampi’na sangkamma janjinna Allah Ta’ala ri Quranga. Firman Allah dalam QS Fushshilat: 31            “Ilalanna suruga nugappai apa nukaerokia siagang nugappai apa apa nupalaka” Allahu akbar 3x Penduduk jannah akan mendapatkan segala hal yang sesuai dengan selera dan keinginannya. Bias pula dimaknai, bahwa apapun yang mereka berhasrat dan berminat terhadapnya, Allah akan sediakan untuk mereka. Hanya dengan modal keinginan saja, merek adapatkan segala hal yang mereka minta dengan seketika. Itupun tanpa disertai kesusahan sebelum dan sesudahnya, dan disingkirkan pula segala hal yang mengurangi kenikmatannya. Bahkan kelak di jannah ada orang yang ingin memiliki anak dan kemudian dikabulkan tanpa sedikitpun ada kesusahan yang menyertainya. Sebagaimana dikisahkan oleh Nabi Muhammad SAW “Makisakkangi Rasulullah SAW angkanayya ri suruga nia tau ero ammallaki anak sanggenna nisareangi pappala’na ri Allah Ta’ala, apaji nalangsung tianang ia tonji anjo waktua nana lassukangi ana’na ia tonji anjo waktua ajjari bayi, ajjari anak-anak kemudian ajjari remaja dst sesuai apa nikerokia” (HR At Tirmidzi) Abu Hurairah juga meriwayatkan bahwa Nabi Muhammad SAW mengisahkan ada seorang penghuni jannahyang meminta izin kepada Rabbnya untuk bercocok tanam. Allah berfirman, “Bukankah kamu sudah mendapatkan apa yang akmu inginkan?” lalu ia menjawab, “Benar, hanya saja saya suka bercocok tanam”. Ia pun diijinkan menanam benih, dan dalam sekejap biji itu tumbuh, keluar buah dan siap panen, seakan seperti gunung. Lalu Allah Ta’ala berfirman, “Ambillah wahai anak Adam, karena semua itu tidak akan membuat kamu kekenyangan.” (HR Bukhari) Allahu akbar 3x walillahil hamd Demikianlah khutbah yang bisa kami sampaikan, semoga Allah menganugrahkan taqwa di hati kita dan menyucikan jiwa kita, karena Dialah sebaik-baik yang menyucikan jiwa. oleh: Syamsuddin Dg Liwang

Tidak ada komentar:

Posting Komentar